2020

Virkning af force majeure på arbejdstidsreglerne

27. marts 2020. Arbejdstilsynet har den 15. marts meddelt, at Covid 19-pandemien må betragtes som force majeure i Danmark i henhold til reglerne om arbejdstid i arbejdsmiljøloven. Dette har særlig betydning for hviletid. Vi har udarbejdet en kort oversigtsartikel om virkningen heraf, og artiklen kan læses her: Article – force majeure effect on working hours.

Forslag til lov om klima – forsinkelser grundet corona-virus

27. marts 2020. Der blev den 26. februar 2020 fremsat forslag til en ny lov om klima, men behandlingen af lovforslaget er blevet forsinket på grund af den globale Covid 19-pandemi der også har ramt Danmark. Vi har lavet en briefing note om lovforslaget, hvad forsinkelsen kan komme til at betyde, og i øvrigt hvordan corona-virussen påvirker erhvervslivet. Vores artikel er primært rettet mod vore udenlandske klienter men kan også være af interesse for alle i Danmark. Artiklen kan læses her: Article – Climate Act delays due to the corona virus.

Retssag kunne føres imod dansk rederi i Danmark, uanset at der var indgået aftale om, at tvister skulle afgøres ved High Court i London

21. marts 2020. Østre Landsret har den 25. februar 2020 truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt et dansk rederi, der havde påtaget sig at udføre søtransport af containere fra Kina til Danmark, kunne sagsøges i Danmark, selvom der mellem kravstilleren og rederiet var indgået aftale om værneting ved High Court i London. Østre Landsret bestemte at sagen, uanset værnetingsaftalen, kunne føres imod rederiet i Danmark. Læs mere: Retssag kunne føres imod dansk rederi i Danmark, uanset at der var indgået aftale om, at tvister skulle afgøres ved High Court i London.

Transmission – nøglen til udbygning af offshore vind

13. februar 2020. Det har længe været kendt at en væsentlig faktor i udbygningen af offshore vind vil være transmissionskapacitet. Den nuværende infrastruktur vurderes ikke at være tilstrækkeligt og nye projekter vil være nødvendige for at udnytte produktionen fra offshore vind optimalt. Vi har lavet en oversigtsartikel omkring problemstllingen, der kan læses her: Article – infrastructure is key to offshore wind.

WSCO søger advokater/advokatfuldmægtige

Januar 2020. WSCO søger kandidater med gode juridiske kundskaber, engagement, åbenhed og et kompromisløst fokus på klientens interesser. Du kan læse mere om stillingerne her: Advokatfuldmægtige og yngre advokater januar 2020.

Seminar i Hamborg den 9. marts 2020 om shipping, offshore og forsikring

24. januar 2020. WSCO afholder i samarbejde med advokatfirmaerne Selmer (Norge) og Morssing & Nycander (Sverige) vores årlige Nordic-German Law Seminar i Hamborg mandag den 9. marts 2020 fra kl. 15. Der bliver 5 faglige indlæg med fokus på shipping, offshore, forsikring og voldgift med en efterfølgende reception i de smukke omgivelser. Seminaret er gratis og afholdes traditionen tro på Hotel Atlantic Kempinski i Hamborg. Fuldt program og flere detaljer kan ses på arrangementets hjemmeside, hvor der også kan ske tilmelding. Vi ser frem til at byde velkommen i Hamborg!

Overgangen fra udbygning til produktion i offshore energi-projekter

23. januar 2020. Overgangen fra byggeprojekt til drift og produktion er en af de mest kritiske faser i både olie- og gasprojekter og i offshore vind-projekter. Vi har udarbejdet en oversigtsartikel med de vigtigste typer af forhold der skal addresseres i denne kritiske overgangsfase. Forholdene omfatter kontrakter, myndighedskoordinering, interne forhold i ejerkredsen og HR- og datakontrol. Artiklen på engelsk kan læses her: Final commissioning and initial start-up.

Theft of tobacco from trailer not covered under cargo insurance as transport had not commenced

22. januar 2020. The Maritime and Commercial Court recently examined whether the theft of tobacco products was covered under the cargo policy agreed between a wholesaler and a carrier and whether the wholesaler’s insurer was liable. It is clear from the judgment that cargo insurance coverage under the Danish Extended Conditions requires that the transport of insured goods commences immediately after loading onto the means of transport has taken place. Theft of tobacco from trailer not covered under cargo insurance as transport had not commenced

Transportaftalens betydning for transportøransvaret ved færdselsuheld

9. januar 2020. Det er uafklaret, hvordan forholdet mellem transportaftalens bestemmelser og færdselslovens regler skal bedømmes ved transportskade, der skyldes færdselsuheld. Advokat Jesper Windahl har den 9. januar 2020 i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR 2020B.11) udgivet en artikel om problemstillingen. I artiklen konkluderes følgende: “Transportørens ansvar for transportskade som følge af færdselsuheld skal bedømmes efter færdselslovens § 101, der er en særlig deliktsretlig regel, der finder tilsvarende anvendelse i kontraktsforhold. Det objektive ansvar, der følger af bestemmelsen, kan ikke fraviges ved aftale mellem transportøren og transportkunden. Det må derimod lægges til grund, at aftalte transportvilkår, der følger af NSAB 2000/2015 eller CMR-reglerne vedrørende erstatningsudmåling, ansvarsbegrænsning mv. kan vedtages som kontraktsgrundlag og skal lægges til grund, når sager om transportørens ansvar for transportskade skal behandles.

Temperature deviation and gross negligence under CMR

8. januar 2020. A recent Maritime and Commercial Court decision concerned carrier liability for temperature damage to a consignment of pharmaceuticals. The court’s judgment signals that carriers must make quick decisions and implement actions to respond to temperature alarms in order to avoid unlimited liability. Temperature deviation and gross negligence under CMR

Ny bekendtgørelse om adgang til opstrøms naturgasrørledninger

6. januar 2020. Der er udstedt en ny, revideret bekendtgørelse om tredjepartsadgang til opstrøms naturgasrørledninger i Danmark. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020. Vi har udarbejdet en artikel med oversigt over ændringerne og reglerne for tredjepartsadgang inden for naturgas, der kan læses her: Third-party access to upstream natural gas pipelines.