Søtransport

Søret (”dry maritime law”)

Søtransport under certeparti, konnossement eller andet transportdokument er et væsentligt forretningsområde i vores søretspraksis. Vi bistår i alle juridiske forhold vedrørende søtransport, herunder befragtning, stykgodstransport og andre contracts of carriage. Vores bistand omfatter tanktransport, containertransport, bulklast og general cargo (herunder projektlast), færger og offshore-supportskibe.

Vi fører sager om ansvar iht. bl.a. Haag-reglerne, Haag-Visby-reglerne og søloven og om alle øvrige aspekter af søtransportaftaler. Vi rådgiver og bistår i sager om certepartifortolkning, herunder vedrørende Bimco-certepartier inden for demise-, tids- og rejsebefragtning.

Våd søret (”wet maritime law”)

Havarier, grundstødninger og kollision samt forurening (herunder olieforurening) udgør særlige risici i forbindelse med søtransport.

Vi fører retssager for Sø- og Handelsretten og for Højesteret vedrørende våd søret, herunder om ansvar uden for kontraktforhold, ansvar over for myndigheder, ansvar for vragfjernelse, spørgsmål om bjærgning m.v. Vi har i forbindelse med en række store havarier bistået vedrørende spørgsmål om globalbegrænsning af ansvar.

Vi har tillige en stærk kompetence vedrørende alle aspekter af transport- og marineforsikring.

International søret

I forbindelse med bl.a. arrest og oprettelse af ansvarsbegrænsningsfonde samt ved tvisteløsning har det i mange tilfælde væsentlig betydning, i hvilken jurisdiktion relevante retsskridt tages – og hvor hurtigt dette sker. Vi varetager alle aspekter af internationale sager i samarbejde med vores udenlandske advokatforbindelser.

Vi bistår danske og udenlandske redere, operatører, befragtere, skibsmæglere, agenter, stevedorer, forsikringsselskaber og P&I klubber vedrørende alle søretlige og søforsikringsretlige spørgsmål.