2019

WSCO søger advokater/advokatfuldmægtige

Januar 2020. WSCO søger kandidater med gode juridiske kundskaber, engagement, åbenhed og et kompromisløst fokus på klientens interesser. Du kan læse mere om stillingerne her: Advokatfuldmægtige og yngre advokater januar 2020.

De første skridt tages til etablering af en “energiø” – optimering af udbygningen af offshore vind

18. december 2019. Der er afsat midler i finansloven for 2020 til de første skridt i retning af etableringen af en “energiø” forventeligt i Nordsøen. Energiøen skal fungere som transmissions- og opsamlingscentral for offshore vindmølleparker i både den danske del af Nordsøen, foruden parker i andre landes dele af Nordsøen. Målet er at optimere produktion af el fra offshore vind. Vi har lavet en oversigtsartikel på engelsk og vil også fremover følge dette område tæt. Artiklen kan læses her: Article – a Danish Energy Island.

Politisk aftale om ny klimalov

18. december 2019. Regeringen og et flertal af partier i folketinget har indgået en aftale om en ny klimalov der forventes fremsat i februar 2020. Vi har lavet et kort resumé på engelsk af den politiske aftale, som kan læses her: Article – New agreement on Danish Climate Act December 2019.

Ny Sø- og Handelsretsdom af 25. november 2019: Temperaturskade på lægemidler under CMR-transport. Spørgsmål om grov uagtsomhed

11. december 2019. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling til spørgsmål om, hvorvidt en CMR-fragtfører, der udfører transport af medicin/lægemidler, med en køletrailer med temperaturovervågning kan anses at have handlet groft uagtsomt, hvis der ikke løbende sker manuel overvågning af traileren, og hvis der ikke omgående reageres på og handles i tilfælde af en temperaturalarm, sådan at fragtføreren ikke kan begrænse sit ansvar, jf. CMR-lovens § 37. Læs mere.Temperaturskade på lægemidler under CMR-transport. Spørgsmål om grov uagtsomhed

Reguleringen af sikkerhed og sundhed i offshore vind – relevant nu, som før

11. december 2019. På offshore vind-konferencen i København 26.-28. november var også sikkerhed og sundhed på dagsordenen. Sikkerhedsstatistikkerne i offshore vind kunne være bedre. Men problemstillingen er desværre ikke ny. Allerede i 2012 udarbejdede vi i samarbejde med Syddansk Universitet en artikel med vurdering af den danske lovgivning på området. Artiklen er stadig relevant og genoptrykkes derfor her: Article – HSE in offshore wind 2012 ON-OFF article.

Ny økonomisk model i offshore vind i Danmark

15. november 2019. Vi har udarbejdet et oversigtsnotat med de vigtigste punkter i den økonomiske model der vil gælde for det kommende udbud af Thor offshore vind-parken. Detaljerne i modellen er i dag offentligliggjort af Energistyrelsen. Notatet kan læses her: Article – New economic model for the Thor wind farm.

Offshorekontrakter – et fundamentalt problem

5. november 2019. Vi har udarbejdet en artikel om det fundamentale problem der gang på gang skaber uenighed mellem kunde og leverandør, ikke mindst i offshorekontrakter: hvad er egentlig leverandørens pligter – hvad skal han udføre, hvad er ansvaret og hvordan får leverandøren betaling? På baggrund af en lille matrix giver vi gode råd der forhåbentlig kan medvirke til at begrænse antallet af uenigheder i kontrakter. Artiklen kan læses her: Article – Contracts – The Fundamental Problem.

Godkendelser af to transit-rørledninger: Baltic Pipe og Nord Stream 2

31. oktober 2019. I indeværende uge har de danske myndigheder godkendt linjeføring m.v. for to forskellige offshore rørlednings-projekter, Baltic Pipe og Nord Stream 2, der krydser hhv. dansk søterritorium og dansk kontinentalsokkel. Vi har lavet et notat der beskriver baggrund for projekterne og myndighedernes afgørelser. Notatet kan læses her: Article – Baltic Pipe and Nord Stream 2 approved

Gå hjem-møde mandag 25. november 2019 om kontrakter og finansiering i offshore vind

25. oktober 2019. WSCO inviterer til et gå hjem-møde med indlæg fra Ørsted, DNV GL, EKF, Winston & Strawn LLP og WSCO, mandag den 25. november 2019 fra kl. 15.30. Emnerne er seneste udvikling i de juridiske rammevilkår i Danmark og USA, finansiering af offshore vind-projekter, internationale kontrakter og forhandling med fokus på det amerikanske marked samt et overblik over den globale udvikling af offshore vind. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Program og detaljer for seminaret, der gennemføres på engelsk, kan ses her: Invitation to seminar 25 November 2019 at WSCO law firm.

Miljøvurderinger i offshore vind-projekter – nye krav

18. oktober 2019. Energistyrelsen har i september og oktober 2019 meddelt ændrede procedurer til strategisk miljøvurdering og VVM inden for offshore vind, efter såvel åben dør-proceduren som udbudsproceduren. Vi har udarbejdet et notat om baggrund for og indholdet af disse ændringer, og notatet der er på engelsk kan ses her: Article – new procedures for SEA’s and EIA’s in offshore wind.

Naturgasforsyningsloven – ændringer som følge af EU-krav til håndtering af Nord Stream 2 samt nedlukningen af Tyra-feltet

10. oktober 2019. Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har fremsat lovforslag til ændring af naturgasforsyningsloven. Vi har udarbejdet et notat på 3 sider på engelsk der beskriver ændringerne. Notatet kan læses her: Article – changes to the gas supply legal framework

Ny bekendtgørelse ændrer vilkår for entreprenører

9. oktober 2019. Ny, kommende bekendtgørelse ændrer vilkår for entreprenører, der foretager arbejde med udgangspunkt i LER-oplysninger (Ledningsejerregisteret). Bekendtgørelsen understøtter efter vores opfattelse en uheldig udvikling som er i strid med formålet med LER-loven. Der kan læses mere herom i artiklen her: Artikel om kommende LER-bekendtgørelse.

Ny interessant dom fra Højesteret om hovedentreprenørens ansvar

3. oktober 2019. Højesteret har afsagt en interessant kendelse om en hovedentreprenørs ansvar for underentreprenørens skadevoldende handlinger. Vi har udarbejdet en briefing note der opsummerer afgørelsen og uddrager de vigtigste konklusioner fra sagen. Noten er på engelsk og kan læses her: New Judgement on Liability.

Gå-hjem-møde – Aktuelle juridiske og forsikringsretlige emner af betydning for transportbranchen

1. oktober 2019. Vi afholder gå-hjem-møde i vores kontorer i Dehns Palæ den 8. oktober 2019 kl. 16.00 – 18.00. Vi fokuserer på en række aktuelle emner af betydning for transport- og logistikbranchen, herunder følgende: Vareforsikring og speditøransvarsforsikring. Hvorledes opnås den optimale dækning? Defekte containere – Hvem er ansvarlig, når containeren forvolder skade? Gælder NSAB ved transportskade, der skyldes færdselsuheld? Grov uagtsomhed – Nyeste retspraksis. Mødet afsluttes med vinsmagning og der serveres en let anretning. Invitation – WSCO Advokater

Ændringer til reglerne om tredjepartsadgang til anlæg i Nordsøen

22. august 2019. Energistyrelsen har udstedt en ændret bekendtgørelse med visse, mindre ændringer til reglerne om tredjeparters adgang til olie- og gasanlæg i den danske del af Nordsøen. Vi har udarbejdet et notat med beskrivelse af baggrund og betydning af ændringerne, der kan ses her: Article – new Order on third party access.

“Thor” offshore vindpark – status

20. august 2019. Energinet har igangsat forundersøgelser med henblik på udbud og etablering af offshore vindparken “Thor” på minimum 800 MW ud for Thorsminde i Vestjylland. Vi har udarbejdet en kort statusnote der beskriver baggrunden for projektet, udbudsvilkårene og regeringens planer om etablering af i alt 3 større offshore vindparker inden 2030. Notatet kan læses her: Article – Thor offshore wind park – status August 2019.

Direct action, choice of law and time limitation

31 juli 2019. The Maritime and Commercial High Court recently examined a direct action claim against a Dutch freight liability insurer in a carriage of goods by road dispute involving a bankrupt carrier and a Danish manufacturer of cigarettes. The premise relied on by the court in this matter, if not appealed, may seem ripe to undermine some insurance policies between liability insurers and international carriers, including proper law provisions and time limitation under a policy. Direct action choice of law and time limitation

Sø- og Handelsretsdom af 28. marts 2019:  Spørgsmål om transportforsikring dækkede tyveri fra lastet trailer på forsikringstagerens terminal

25. juli 2019. Det må anses at være fast og anerkendt forsikringspraksis, at dækningen under vareforsikringen på udvidede danske betingelser (UDB)  forudsætter, at transporten af de forsikrede varer igangsættes i umiddelbar forlængelse af tillastningen af transportmidlet. I den konkrete sag havde en tobaksgrossist, der var mæglerbetjent, tegnet vareforsikring på UDB og i tillæg hertil  vedtaget en særlig udvidelse af dækningen, der således bl.a. også omfattede varer, der henstod i indtil 3 dage ”som led i udkørsel ” fra sikredes virksomhed. Da nogle tobaksvarer blev stjålet fra trailere, der henstod på den sikredes terminal, opstod tvist mellem sikrede og forsikringsselskabet, om tyveriskaden var dækket af forsikringen. Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. marts 2019.

Kursus i offshorekontrakter den 18. september 2019

10. juli 2019. Vi tilbyder et praktisk og intensivt kursus i offshorekontrakter opdateret med de nyeste udviklinger og trends. Kurset er særligt relevant for tekniske chefer, projektledere samt medarbejdere inden for forretningsudvikling og salg. Overskriften er olie og gas, men kurset vil også være relevant inden for offshore vind. Kurset er baseret på mange års erfaring og mange tusind kontrakter inden for begge dele af offshoresektoren. Det afholdes i samarbejde med Eksportforeningen, og program, pris m.v. kan ses her.

Reception for advokat Christian Werenberg i vores nye kontorer

14. maj 2019. Vi har i foråret budt velkommen til advokat Christian Werenberg, ligesom vi er flyttet i nye lokaler. Vi byder derfor på et glas fredag den 14. juni 2019 i vores kantine på 4. sal og håber, at du vil fejre det med os. Hvis vejret tillader det, tager vi tagterrassen i brug. Vi glæder os til at byde velkommen fredag d. 14. juni 2019 kl. 15.00-18.00 i Frederiksgade 17, 1265 København K. Invitation (002).

Carrier subject to unlimited liability for theft of products from trailer

20. marts 2019. A recent Maritime and Commercial Court ruling highlights that a carrier may be exposed to unlimited liability for loss resulting from a failure to adhere to a shipper’s demands regarding special precautions, even when these demands do not follow from the parties overall cooperation agreement. The case concerned PS4 consoles which were stolen during transportation after the exporter failed to inform the carrier that the consignment was theft sensitive. Read more: Carrier subject to unlimited liability for theft of products from trailer

2019 Nordic-German law seminar in shipping, offshore and insurance – Hamburg 10 April 2019

We are again this year hosting our traditional, annual Nordic-German law seminar at the Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg. The event is held on 10 April 2019 in collaboration with Morssing & Nycander law firm with hot topics in shipping, offshore and insurance. As always, the focus of the event is on Nordic-German exchange of experiences and the event provides excellent networking opportunities between the Nordic and German regions. We would be delighted to see you at the event.  The seminar is free and you can see the program and invitation here, where you can also register: https://nordicgermanlawseminar.com/

Forslag til ændringer af undergrundsloven

11. marts 2019. Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har fremsat forslag til ændring af undergrundsloven den 27. februar 2019. Forslagene vedrører især indirekte, subsidiært ansvar, mulighed for dispensation fra det subsidiære ansvar, regler for indsendelse af information fra rettighedshavere samt en række mere tekniske ændringer. Reglerne forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Vi har udarbejdet et notat på engelsk om ændringsforslagene, der kan ses her: Amendments to the Subsoil Act March 2019.

Commercial manager not responsible for bunkeroil pollution damage under bunkerconvention

20 February 2019. The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage introduced a strict liability regime for bunker oil pollution damage. However, the Maritime and Commercial Court recently ruled that shipbrokers, chartering brokers and commercial managers that provide cargo, commercial contracts or commercial agreements but are not involved with a ship’s technical operation may fall outside the scope of liable parties under the convention. Commercial manager not responsible

Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. december 2018:  CMR-fragtfører ubegrænset ansvarlig for tyveri af spillekonsoller fra ulåst bokstrailer, uanset at tidligere transporter havde været udført på samme måde

30. januar 2019. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling til et spørgsmål om, under hvilke omstændigheder afsenderen er berettiget til at forvente, at der af fragtføreren træffes særlige forholdsregler for at begrænse en risiko for tyveri. Ved Højesterets dom i den såkaldte ”Widecom-sag” (UfR 2013.1521) blev det fastslået, at tyveri-eksponerede produkter kan transporteres som ”almindeligt stykgods”, medmindre fragtføreren ”ved den konkrete aftales indgåelse burde have forstået, at det drejede sig om transport af særligt tyveritækkelige varer, som [afsenderen] ønskede gennemført under iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger”.  Sø- og Handelsrettens dom viser, at en afsenders angivelse af, forsendelsen skal “betragte[s] som tyveritækkeligt gods og transportørerne bør behandle ovenstående transport derefter” har væsentlig betydning ved stillingtagen til, om grov uagtsomhed kan anses at foreligge, hvis der bortkommer gods ved tyveri under transporten. Ordregiverens angivelse kan have den virkning, at fragtføreren burde have forstået, at transporten ønskedes gennemført under iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, selvom dette ikke fremgår af en samarbejdsaftale, og selvom der ikke tilbydes en højere pris for transporten og afsenderen ikke tidligere har givet sådanne instrukser ved transport af tilsvarende varer/produkter. CMR-fragtfører ubegrænset ansvarlig for tyveri af spillekonsoller