Formelle forhold

WSCO.s advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Vores kontaktoplysninger er:

WSCO Advokatpartnerselskab
Frederiksgade 17
DK-1265 København K
CVR-nr. 37061972
E-mail: info@wsco.dk
Tlf.: 35 25 38 00

WSCO advokatpartnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Eventuelle tvister vedrørende WSCO.s rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi, i hvilket omfang der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget m.v. og om de mulige konsekvenser for klienten.

Vi er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.