2021

Time limitation for claims under NSAB 2015 conditions and gross negligence

17 September 2021. The Maritime and Commercial court has recently decided whether the limitation period of one year of the NSAB 2015 also applies in cases where the freight forwarder has caused damage due to gross negligence. The court interpreted section 28 of the NSAB 2015 and came to the conclusion that the limitation period of one year for claims cannot be regarded as a provision that “exonerates him from or limits his liability, or alters the burden of proof“. According to the NSAB 2015, the limitation period of one year therefore also applies in accordance with the NSAB 2015 in the event of damage caused by gross negligence. Time_limitation_for_claims_under_NSAB_2015_conditions_and_gross_negligence (002)

Time limitation for recourse claim against seacarrier is not generally limited to two yearsfrom cargo delivery date

14 September 2021. In a recent appeal decision the Danish High Court has decided that the limitation period for a recourse claim between sea-carriers will begin to run only from the time when the carrier itself seeking recourse has paid compensation or where a lawsuit that is the basis for the claim has been filed against the carrier irrespective that any of these events may occur more than two years from the date when the circumstances giving raise to the cargo damage occurred. Time limitation for recourse claim against sea carrier

Energiø i Nordsøen – et lille skridt nærmere

2. september 2021. Et flertal i folketinget har indgået en aftale om udbud og struktur for etablering og ejerskab af en kommende energiø i Nordsøen. Baseret på aftaleteksten har vi udarbejdet en kort nyhedsbriefing om energiøen: Article – Energy island in the North Sea – one step closer

Road carrier liable for temperature damage

27 August 2021. The Copenhagen Maritime and Commercial Court recently considered a case concerning liability for damages caused by a cargo of frozen fish being transported at the wrong temperature. The court found that the haulier was liable for the transport damage regardless of the fact that it had not been set out in the booking order that the transport was to be performed at -20 degrees Celsius, as the Court found that H did not – without any instructions in this regard – have sufficient basis for setting the trailer temperature at two degrees Celsius. Road carrier liable for temperature damage

Teknologineutrale udbud

23. august 2021. Energistyrelsen har i dag indkaldt til et teknologineutralt udbud, hvor solcelleanlæg, vindmøller, bølgeenergianlæg og vandkraftalæg kan konkurrere om støtte. Bud skal indgives senest 22. oktober 2021. Vi har udarbejdet et baggrundsnotat med en beskrivelse af de væsentligste vilkår og vores vurdering af udbuddet, der kan læses her: Article – Renewable energy tenders 2021 – technology neutral.

Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed

15. august 2021:  En lufthavnsvirksomhed påtog sig for en speditør at sikkerhedskontrollere en forsendelse, der skulle transporteres med fly til Japan. Lufthavnen beskadigede i denne forbindelse forsendelsen ved at bore inspektionshuller. Der blev anlagt retssag imod lufthavnen, der bl.a. gjorde gældende, at erstatningskravet var forældet iht. NSAB 2015.  Retten fortolkede NSAB 2015 § 28 og kom frem til, at forældelsesfristen på (ét år) for krav ikke kan anses som en bestemmelse, der ”udelukker eller begrænser ansvaret” eller ændrer bevisbyrden. Retten fandt derfor, at forældelsesfristen på ét år også fandt anvendelse ved skade, der er forårsaget ved grov uagtsomhed. Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021

Østre Landsrets dom af 7. juni 2021: Der gælder ikke en forældelsesfrist efter søloven på 2 år for et regreskrav imod en søtransportør

8. august 2021. Sø- og Handelsretten afsagde den 16. juni 2020 dom i en sag om et spørgsmål om, hvorvidt et regreskrav, som blev fremsat at en transportør imod et rederi, var forældet efter søloven og kom frem til, at kravet var forældet, idet Sø- og Handelsretten lagde til grund, at forældelsesfristen for et sådant krav i alle tilfælde er 2 år fra det tidspunkt, hvor det beskadigede gods var udleveret. Dommen blev anket til Østre Landsret, der ved dom af 16. juni 2021 har ændret Sø- og Handelsrettens dom og fastslået at der ikke efter søloven gælder en regel en almindelig forældelsesfrist på to år for et sådant regreskrav. Østre Landsrets dom af 7. juni 2021

Ny Sø- og Handelsretsdom af 25. maj 2021: Fragtfører ansvarlig for temperaturskade på gods, uanset at en transporttemperatur ikke var angivet i bookinginstruktionen

5. august 2021: Ved en ny dom har Sø- og Handelsretten taget stilling til, om en fragtfører kunne pålægges erstatningsansvar for en temperaturskade, uanset at det ikke fremgik af transportinstruktionen til fragtføreren, at transporten skulle udføres ved –20°C. Under sagen tog retten tillige stilling til, om en banetransportør, der havde påtaget sig at viderebefordre den lastede trailer med jernbane til Verona, kunne pålægges ansvar for temperaturskaden. Ny Sø- og Handelsretsdom af 25. maj 2021

Status for arbejdet med en dansk strategi for gas

25. juni 2021. Den danske regering arbejder på at fremlægge en strategi for gas, der ifølge regeringen skal fremtidssikre den danske gassektor og bidrage til den grønne omstilling. Strategien forventes færdiggjort inden udgangen af 2021. Vi har udarbejdet et notat med status og baggrund for arbejdet med gasstrategien, der kan læses her: Article – Danish gas strategy.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af bl.a. havvindmøller

21. juni 2021. Energistyrelsen har udstedt en opdateret bekendtgørelse om nettilslutning af bl.a. havvindmøller, bekendtgørelse nr. 1296 af 14. juni 2021. Bekendtgørelsen træder i stedet for den hidtidige bekendtgørelse om nettilslutning fra 2018 og indeholder regler der implementerer de nye udbudsbetingelser for de større havvindmølleparker, herunder at ansvaret for etablering af – og omkostningerne til – transformerstation/substation og eksportkabel pålægges vindmølleejeren (producenten). Vi har udarbejdet et kort baggrundsartikel der kan læses her: Artikel – ny bekendtgørelse om nettilslutning.

Kendelse fra Voldgiftsretten, Byggeri og Anlæg om hvorvidt en skade forvoldt af stormen “Bodil” skulle anses som en primær eller sekundær skade

21. juni 2021. I en entreprise indgået mellem bygherre (kommunen) og hovedentreprenør HE, hvor kommunen havde tegnet en “all-risk-forsikring” hos forsikringsselskabet FS, fik det afgørende betydning, om vand- og fugtskaderne i facadeelementerne, der var en følge af manglende eller mangelfuld afdækning, måtte anses for en primær skade eller en sekundær skade. Artikel – Kendelse afsagt den 9. juli 2020 af Voldgiftsretten Byggeri og Anlæg i sag nr. C-1419

Construction all risks insurance – challenges with LEG3 coverage

26. maj 2021. In Denmark, construction all risks insurance covers damage in connection with a construction. It is an ‘all risk’ insurance, which means that most damage is covered unless directly excluded in the insurance terms. However, primary damage is not generally covered. As several players in the construction industry demanded coverage of primary damage, the London Engineering Group (LEG) introduced the so-called ‘LEG3/96’ coverage. We have preprade a newsletter which further examines challenges associated with LEG3 coverage in Denmark: Construction all risks insurance – challenges

Hvad forstås ved “gravearbejde” i Ledningsejerlovens forstand?

12. maj 2021. Christian Werenberg har udgivet en artikel i Erhvervsjuridisk Tidsskrift (ET.2021.100). Artiklen er en kommentar til Højesterets dom af 12. oktober 2020 i den såkaldte “Grøfterenser-sag” (UfR 2021.103). Højesterets flertal har med dommen fundet, at der forud for udførelse af grøfterensning på offentligt vejareal ikke skulle foretages forespørgsel i Ledningsejerregisteret, idet der ikke var tale om “gravearbejde” omfattet af Ledningsejerloven. Efter en gennemgang af dommen drøftes i artiklen, om indholdet af betegnelsen “gravearbejder” er ændret med
dommen og hvilke konsekvenser dette forventes at få for fremtidige gravearbejder.

Udbud af pristillæg for Power-to-X

6. maj 2021. Lovforslaget om ændring af bl.a. naturgasforsyningsloven og lov om fremme af vedvarende energi er på vej igennem folketinget og ventes vedtaget 11. maj 2021. Vi har tidligere rapporteret om dette lovforslag. I anledning af udvalgsbetænkningen, der viser et flertal for ændringerne, har vi set nærmere på et af elementerne, nemlig hjemlen for ministeren til at afholde udbud af pristillæg til brændstoffer og produkter baseret på Power-to-X. Der er afsat mindst DKK 750 mio. til disse udbud der har til formål at fremme produktionen fra Power-to-X. Vores artikel, der er på engelsk, kan læses her: Power-to-X – Tenders.

Is an FOB seller which receives a bill of lading bound by its jurisdiction clause?

5 May 2021. A recent court decision addresses the question of whether a consignor which is not a party to a transport contract but merely delivers cargo to the ship that will perform the voyage may be legally obliged and bound by a jurisdiction clause in a bill of lading issued by the carrier by receiving the bill of lading as a receipt for the delivery of the cargo. The decision gives rise to the following questions:

  • Is a consignor (ie, FOB seller) included in the definition of ‘merchant‘ in a bill of lading which states that “merchant” includes the shipper? Arguably, ‘shipper’ means the party which enters into the transport contract with the carrier (ie, the sender)?
  • Is a consignor under any legal obligation to consider whether a bill of lading’s terms (ie, contract of carriage clauses) can be approved when the bill of lading, as far as the consignor is concerned, is only a receipt for the delivery of the cargo?
  • Does a consignor have any legal possibilities to demand that bill of lading terms should be amended? As a bill of lading constitutes a contract between the sender (ie, FOB buyer) and the carrier to which the consignor is not a party, it seems doubtful whether a consignor, as a general rule, is entitled to demand any such changes.

Read more: Newsletter

EU Brussels I Regulation on lis pendens applies to proceedings brought under CMR

28. april 2021. The Maritime and Commercial Court recently held that Art. 30 of the Brussels I Regulation recast (Regulation (EU) No 1215/2012) was applicable in a case where Dutch proceedings under the CMR-Convention had been brought prior to the Danish proceedings irrespective that the claimant and the defendant in the Danish proceedings had not submitted any claims against each other in the Dutch proceedings. The decision underlines the importance of being aware of the relevance of legal steps taken with respect to matters concerning CMR-disputes in other jurisdictions. Read more.

Ny Sø- og Handelsretsdom af 11. januar 2021: Er en FOB-sælger, der som aflaster modtager et B/L som kvittering, forpligtet iht. værnetingsklausul i konnossementet?

21. april 2021. Sø- og Handelsretten har taget stilling  til et spørgsmål om, hvorvidt en aflaster, der ikke er part i en transportaftale, men alene leverer last til det skib, som skal udføre transporten, kan forpligtes iht. en værnetingsklausul over for rederiet blot ved at modtage et konnossement som kvittering for, at lasten er bragt ombord. Dommen giver anledning til en række spørgsmål.  Læs mere

WSCO Recommended as a leading Danish law firm by the Legal 500

14. april 2021. We are very delighted to see that our Energy and Shipping & Transport practice groups have today been rated by the Legal500 between the leading practices in Denmark. Many thanks to our clients, colleagues and peers for recommending us. Read more.

Ny Sø- og Handelsretsdom af 5. marts 2021:  CMR-ansvar: Anerkendelsessøgsmål i Holland om ansvar for tyveri udelukkede en retssag i Danmark

11. april 2021. Ved en ny dom har Sø- og Handelsretten taget stilling til, om Bruxelles-I forordningens (Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012bestemmelser i Art. 30 om litis pendens finder anvendelse inden for CMR-konventions område, og om at negativt anerkendelsessøgsmål anlagt ved en hollandsk domstol, der har kompetence efter CMR-konventionen, kan udelukke, at logistikoperatørens ordregiver kan anlægge et søgsmål imod logistikoperatøren i Danmark med påstand om betaling af en ubegrænset erstatning for tyveri. Anerkendelsessøgsmål i Holland om ansvar for tyveri udelukkede en retssag imod fragtføreren i Danmark

Court rules that parking of goods trailer on lit roadside constitutes gross negligence

27. januar 2021. The Maritime and Commercial Court recently determined whether a Danish carrier was liable for the theft of €172,000 worth of toys which had been stolen from a subcarrier’s trailer while it was parked at night. In its decision, the court considered whether the parking spot complied with the safety arrangements set out in the transport agreement. Read more: Court rules that parking of goods trailer on lit roadside constitutes gross negligence

8. udbudsrunde inden for olie og gas er nu formelt aflyst

27. januar 2021. Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har nu formelt aflyst den 8. udbudsrunde i Danmark, ved et brev til den enlige, tilbageværende ansøger. Vi har lavet en kort nyhedsbriefing der kan læses her: Article – 8th oil and gas round now formally cancelled.

Court finds that charter agreement was binding despite failure to perform conditional test of vessel

20. januar 2021. The Maritime and Commercial Court recently ruled that a charter agreement was binding on a charter even though a conditional test of the vessel was not performed. It follows from the decision that in cases where a charter agreement is conditional on performing a sub-charter’s inspection or push test, the reservation may not lead to the agreement being non-binding if the test in question is not performed due to the sub-charterers circumstances. Read more. Court finds that charter agreement was binding despite failure to perform conditional test of vessel

Energiø – de første koncepter for udbygning

19. januar 2021. To aktører inden for vedvarende energi, Ørsted og VindØ-konsortiet, har præsenteret deres første konceptuelle tanker for en energiø i Nordsøen. De to aktører er enige om slutmålet – mest mulig vedvarende energi for pengene til ibrugtagning inden 2030, men ellers er der betydelige forskelle. Vi har lavet et kort resumé på engelsk, der kan læses her: Article – energy island – what will it be like. De to præsentationer, der blev givet til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg kan ses her: Ørsted presentation 14-01-2021, og VindØ konsortium presentation 14-01-2021.

Jesper Windahl recommended by Who’s Who Legal 2021

12. januar 2021. We are delighted that Jesper Windahl has been recommended by Who’s Who Legal in its recent rankings who has recognized Jesper for his work in the transport & shipping sectors. Many thanks to clients, colleagues and peers for all the support which is much appreciated. https://whoswholegal.com/jesper-windahl

Ny Sø- og Handelsretsdom af 17. december 2020: Groft uagtsomt at parkere trailer med legetøj om natten i en oplyst vejside i et industriområde i UK iht. en transportaftale

8. januar 2021. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling til, om et tyveri af legetøjsprodukter fra en trailer, der var parkeret i en vejside i England i forbindelse med CMR-transport, kunne anses at skyldes grov uagtsomhed.  Af hensyn til køre- hviletidsreglerne parkerede en undertransportør traileren i en vejside i et industriområde om natten, idet undertransportøren ikke kunne finde en mere sikker plads. Sø- og Handelsretten kom frem til, på grundlag af en fortolkning af transportaftalen,  at skaden måtte anses skyldes grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37. Læs mere: Parkering med trailer med legetøj om natten i en oplyst vejside