2017

Carrier liable for cargo damage due to flooding of refrigerated container during voyage

20 December 2017. The Maritime and Commercial Court recently found that bad weather during sea carriage that results in cargo damage does not exempt a carrier from liability if the weather conditions were forecast or not unusual in the geographical location in question during the relevant season. However, the judgment provides no guidance on the liability issues that arise if the prevailing weather conditions render it impossible to conduct repairs of defects that occur in a container being carried at sea. Carrier liable for cargo damage due to flooding of refrigerated container during voyage

Ny partner

30. november 2017. Vores hold af advokater vokser, og vi er glade for at kunne byde advokat Pia Lisbeth Nielsen velkommen som partner. Pia vil yderligere styrke firmaets specialer inden for energi- , miljø- og planret  samt tvisteløsning inden for disse områder. Pia har arbejdet som advokat siden 2008 og var før dette ansat i Miljøministeriet. Pia har således i en lang årrække beskæftiget sig intensivt med og rådgivet offentlige myndigheder og virksomheder, særligt om reguleringen i forhold til affald, forurenet jord, vand, energi og spildevandsforsyning, ledningsret, naturbeskyttelse, planlovgivning og miljøgodkendelser for virksomheder.

Maritime and Commercial High Court interprets definition of ‘visible damage’

29 November 2017. A recent Maritime and Commercial High Court decision concerning the carriage of a consignment of different types of medical product found that smoke contamination constituted visible damage under the Carriage of Goods by Road Act. The decision underlines the importance of inserting reservations into waybills when a consignee has reasonable grounds for doing so and illustrates the dire consequences of failing to do so. Maritime and Commercial High Court interprets definition of visible damage

Significant Danish Supreme Court decision considers choice of law principles applicable to direct action claims

8 November 2017.  The Danish Supreme Court was recently tasked with deciding the law applicable to a direct action claim. In international direct action disputes against an insurer, courts must exercise a choice of law analysis to determine which country’s law applies to the question as to whether a direct action is permitted. The test may be subject to different approaches. The Supreme Court’s decision is noteworthy given that it made the choice of law analysis subject to a flexible approach, which considered several particular factors, including the insurance contract. In Danish law, this approach is termed the ‘individualising method’, which dictates that when deciding the law applicable to a direct action dispute, the court will consider the particulars of the case. Significant Supreme Court decision

Ændring af lov om kontinentalsoklen

31. oktober 2017. I forbindelse med gennemførelsen af aftalen mellem regeringen og DUC-partnerne om nye vilkår for olie og gas i Nordsøen benytter regeringen lejligheden til at gennemføre visse andre ændringer. Kontinentalsokkelloven skal fremover give myndighederne ret til at inddrage politiske forhold ved godkendelse af ansøgninger om anlæg af rørledninger på dansk søterritorium. Se vort notat her: Amendment to the DK CSA.

Gå hjem-møde om de nyeste regler for olie og gas i Nordsøen

24. oktober 2017. Vi afholder to gå hjem-møder i Esbjerg og København hhv. den 9. og 23. november, hvor de væsentligste, kommende ændringer af regelværket for olie og gas beskrives. Se program og tilmelding: WSCO seminar november 2017.

Gå-hjem-møde om aktuelle emner inden for transport og forsikring

21. oktober 2017. Vi sætter fokus på en række praktiske problemstillinger af betydning for speditører og andre aktører i transportbranchen. Efter mødet serveres tapas og et glas vin. Se link for detaljeret program og tilmelding. Gå-hjem-møde den 25. oktober 2017

Marine engine subcontractor not liable towards shipowner under product liability law

4 October 2017. The Supreme Court recently pased down its decision in a product liability appeal case between a manufacturer of marine engines and a Danish shipowner. The pivotal question before the court was the distinction between damage to the defective product itself, which was not compensable under product liability law, and other property, which was compensable. Read more: Marine engine subcontractor not liable towards shipowner under product liability law.

Miniseminar om regres imod skadevolders ansvarsforsikring i internationale sager

11. september 2017. I internationale sager, hvor skade er opstået i udlandet, eller hvor den ansvarlige skadevolder er udenlandsk, opstår er særlige spørgsmål i forbindelse med regres. EU-Domstolen har netop ved dom i sag C-368/16 af 13. juli 2017 afgjort, at en værnetingsklausul i skadevolders ansvarsforsikring ikke gælder, når skadelidte anlægger sag direkte mod ansvarsassurandøren. Dommen giver anledning til at vurdere, hvilke muligheder der foreligger for skadelidte og for skadelidtes forsikringsselskab for at gennemføre regreskrav direkte imod skadevolders ansvarsforsikring i internationale sager. Læs mere og tilmelding:  WSCO-Seminar-5 oktober kl. 15-17

Jurisdiction clause agreed by insurer and insured does not bind injured party claiming directly against insurer.

8. september 2017. The ECJ has recently decided, on the basis of an interpretation of the EU Brussels I Regulation, that a jurisdiction clause agreed between an insurer and an insured does not bind an injured party claiming directly against the insurer. The decision implies that an injured party may – if the national law applicable grants a right to claim directly against the liability insurer of the liable party – issue proceedings at the place where the damages occurred or where it is domiciled. The case was referred to the ECJ by the Danish Supreme Court. Read more: ECJ decision

Leaving trailer for two days at petrol station does not constitute gross negligence under the CMR

29. august 2017. The Maritime and Commercial Court recently examined a claim of gross negligence by a Danish trading house against a Danish carrier following the theft of clothing from a trailer that had been left unprotected at a petrol station for two days. The court found that gross negligence exists in the case of theft from an unprotected trailer only if the carrier has been instructed that special precautions must be followed to avoid theft and it fails to follow such measures. Read more: Court finds that leaving trailer for two days at petrol

Høring vedrørende ændringer af undergrundslov, rørledningslov samt kulbrinteskattelovgivningen

15. august 2017. Energistyrelsen er ved at færdiggøre høring af udkast til ændringer af af undergrundsloven, rørledningsloven samt kulbrinteskatteloven m.v. der i betydeligt omfang vil berøre olie- og gasindustrien i Danmark. Forslagene kan ses her: Lovforslag UGL og RLL. Olie Gas Danmark (OGD), olie- og gasindustriens brancheforening, har afgivet høringssvar vedrørende de foreslåede ændringer, Se høringssvarene her:  OGD høringssvarOGD høringssvar (undergrundsloven).

Afgørelse fra EU-Domstolen: Værnetingsklausul i skadevolders ansvarsforsikring gælder ikke, når skadelidte anlægger sag direkte mod ansvarsassurandøren

10. august 2017. EU-Domstolen har ved sin afgørelse vist vejen i forhold til løsning af det omdiskuterede spørgsmål, om en værnetingsklausul i en forsikringsaftale mellem skadevolderen og ansvarsassurandøren kan gøres gældende i forhold til den skadelidte, der fremsætter direkte krav. Domstolens afgørelse følger af en fortolkning af Bruxelles I-forordningen. Dommen afgør ikke spørgsmålet i tilfælde, hvor der i forsikringsforholdet måtte være aftalt voldgiftsbehandling mellem skadevolderen og ansvarsassurandøren. Læs Nyhedsbrev her: Vigtig dom fra EU-Domstolen

Afgørelse  af MTH’s “grouting”-sag i  den britiske højesteret

10. august 2017. Den britiske højesteret har pålagt den danske entreprenør MT Højgaard at betale Euro 26,25 mio. i erstatning for mangelfuld “grouting” af offshore vindmøller i Storbritannien. Vi har fulgt sagen siden 2014 og opsummerer den britiske afgørelse her: Afgørelse i MTH grouting-sagen.

Ny dom inden for CMR-området: Ophold i to døgn på tankstation i Spanien med presenningstrailer lastet med modetøj var ikke groft uagtsomt

25. juli 2017. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling i en sag om grov uagtsomhed under CMR-loven i et tilfælde, hvor en presenningstrailer med modetøj med høj værdi blev parkeret i længere tid (to døgn) på en tankstation i Spanien medens chaufføren afholdt hviletid. I dommen blev også taget stilling til, om et “direkte krav” kan fremsættes efter CMR-reglerne imod en mellem-kontraherende fragtfører. Læs Nyhedsbrev her: Ny dom inden for CMR-omraadet

Rapport vedrørende en olie- og gasstrategi

18. juli 2017. Udvalget vedrørende udarbejdelse af en olie- og gasstrategi afgav den 4. juli sin rapport. Rapporten foreligger endnu kun på dansk, men vi har udarbejdet vedlagte notat på engelsk der gengiver rapportens vigtigste konklusioner og anbefalinger: Newsletter – The Future Oil and Gas Sector.

Interpretation of a heavy-lift charter agreement

25. juni 2017. A recent Maritime and Commercial Court decision considered whether a charter agreement could be interpreted to the effect that the charterer’s liability to pay mobilisation and demobilisation costs should be unenforceable if these costs were covered by another charterer. Court_decides_that_towage_company_entitled_to_mobilisation_costs_covered_by_another_contractor

WSCO bistår Verdensbanken i pilotprojekt om miljøregulering

22. juni 2017. Windahl Sandroos & Co. har bistået Verdensbanken i forbindelse med et internationalt studie af regulering inden for det miljømæssige område. En kort omtale af vort arbejde kan læses her: World Bank environmental project.

Interpretation of Art. 8(1) and 8(2) of the Brussels I-regulation on consolidation of proceedings

14. juni 2017. In a recent Maritime and Commercial Court case, the cargo insurer of a Danish seller claimed that the court had jurisdiction to hear the proceedings that it had brought against a Dutch terminal and a Danish carrier following a lost food consignment pursuant to Article 8(1) of the Brussels I Regulation. The court found that Article 8(1) could not establish jurisdiction for the cargo insurer’s claims against the terminal and the carrier.Question_of_jurisdiction_for_claim_against_carrier_under_Brussels_I_Regulation

Nyhedsbrev om pantsætningsforbud

14. juni 2017. Tinglysningsretten tillader, at pantsætningsforbud også kan omfatte forbud mod underpant i eksisterende ejerpantebreve, der giver virksomhedspant. Der er dog ingen hjemmel hertil. Hvis en bank eller andre långivere yder kredit i tiltro til, at låntager er forhindret i at stifte nyt underpant i eksisterende ejerpantebreve, der giver virksomhedspant, risikerer långiver altså at sådanne panter alligevel bliver stiftet. Se nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev – Tinglysningsretten håndterer pantsætningsforbud forkert.

Ejer af flydekran kunne kræve betaling af mobiliseringsudgifter hos kunde, selvom udgiften også var betalt af anden kunde 

4. juni 2017. Sø- og Handelsretten har truffet afgørelse i en sag, om en bugseringsvirksomhed var berettiget til betaling af mobiliserings- og demobiliseringsudgifter for udførelse af løft med en flydekran i Halden, Norge. Det var aftalt, at der ikke skulle betales, hvis kranen fik en løfteopgave den 22. januar 2016 for en anden kunde i Halden. Denne anden opgave blev udsat, men blev udført den 10. februar 2016, og bugseringsvirksomheden krævede på den baggrund betaling af “mob/demob”-udgifterne. Nyhedsbrev 4. juni 2017.   

Ikke værneting efter Bruxelles I-forordningens Art. 8, stk. 1 og 2 for retssag imod hollandsk frysehus i Danmark

29. maj 2017. Sø- og Handelsretten har truffet afgørelse i en sag vedrørende anvendelse af Bruxelles I-forordningens regler om kumulations- og adcitationsværneting for et krav imod et hollandsk frysehus. Sagen udsprang af bortkomst af et parti frosne fødevarer i forbindelse med, at forsendelsen blev udleveret af frysehuset med henblik på transport. Ikke Værneting i Danmark.

Seminar om den nye Nordsøaftale – i Esbjerg

23. maj 2017. I samarbejde med Welltec, PwC og Olie Gas Danmark afholder Windahl Sandroos & Co. et gå hjem-møde om den nye Nordsøaftale mellem Mærsk og DUC på den ene side og regeringen på den anden side. Mødet finder sted hos Welltec i Esbjerg fra kl. 15.00 mandag den 12. juni 2017. Se invitation og program her: The New North Sea Agreement – Seminar on 12 June 2017.

Højesteretsdom om erstatningsfastsættelse ved advokatfejl

19. maj 2017. Det er i en nyere Højesteretsdom blevet fastslået, at et tab ved en ikke gennemført ejendomshandel, der skulle finansieres ved gældsovertagelse af nogle pantebreve, skal opgørelse med udgangspunkt i pantebrevenes kursværdi og ikke i en mellem parterne aftalt købspris for ejendommen. nyhedsbrev 19 maj 2017

Store besparelser at hente på tinglysningsafgift

18. april 2017. Mange investorer bliver rådgivet forkert, når de køber ejendomme på projektstadiet. I stedet for at betale tinglysningsafgift af købesummen for den færdigopførte ejendom, kan investorerne med den rette fremgangsmåde ofte nøjes med at betale tinglysningsafgift af byggeriets færdiggjorte del. Og hvis byggeriet slet ikke er påbegyndt, kan investorerne i mange tilfælde endda nøjes med kun at betale tinglysningsafgift af grundens værdi. Læs nyhedsbrevet her: Tinglysningsafgift i entrepriseforhold.

Seminar om den nye Nordsø-aftale

11. april 2017. Windahl Sandroos & Co. afholder den 27. april et uformelt gå hjem-møde om den nye aftale mellem regeringen og Maersk Oil på vegne af DUC. Invitationen kan ses her: Invitation for Seminar 27 April 2017.

Risk of damage amounting to total loss

24. marts 2017. A recent Maritime and Commercial Court decision illustrates that a report obtained from a reliable third party can have a conclusive effect when examining the extent of damages. The decision also illustrates that failure to comply with public regulations when storing goods may constitute damage amounting to a total loss when there has been a possibility of the goods being damaged or contaminated, regardless of whether it has been demonstrated that the goods have been affected. Risk_of_damage_amounting_to_total_loss.

Vejledning om ALARP-princippet i offshore olie og gas

Arbejdstilsynet har den 16. marts 2017 udsendt en vejledning om ALARP-princippet. Vejledningen henvender sig til alle, der er forpligtet til at udføre en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici samt risici for større miljøhændelser, det vil sige operatører, ejere, entreprenører og arbejdsgivere. Se vejledningen her: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/offshore/65-1-2-alarp-princippet

Ny partner

5. marts 2017. Vores hold af advokater vokser, og vi er glade for at kunne byde advokat Marcel Goldin  velkommen som partner. Marcel kommer fra en stilling som advokat i Kromann Reumert, hvor han i 12 år har beskæftiget sig intensivt med fast ejendom og har rådgivet på nogle af de største danske ejendomstransaktioner i løbet af de seneste år. Marcel vil yderligere styrke firmaets specialer, især inden for fast ejendom og ejendomstransaktioner. Ny Partner

Seminar i Hamborg om shipping og offshore med DONG Energy Wind Power

3. marts 2017. Windahl Sandroos & Co. inviterer til et fagligt gå hjem-møde i Hamborg den 28. marts 2017 fra kl. 15-18. Der vil være indlæg inden for offshore og shipping med særlig fokus på kontrakter samt ansvar og forsikring. Der vil desuden være indlæg fra Morssing & Nycander (Stockholm) samt DONG Energy Wind Power. Se invitationen her: Invitation – Hamburg Seminar

Kun nogle af CMR-lovens regler var vedtaget for en løfteopgave

17. januar 2017. CMR-reglerne anvendes i betydeligt omfang som aftalegrundlag uden for reglernes anvendelsesområde, herunder ved national vejtransport og andre transportopgaver. Sø- og Handelsretten har ved en dom af 21. december 2016 taget stilling til retsvirkningen af en henvisning til CMR ved udførelse af en løfteopgave. Dommen viser, at en henvisning til CMR skal udformes omhyggeligt, hvis CMR-reglerne skal regulere parternes kontraktgrundlag. Kun nogle af CMR-lovens regler var vedtaget for en løfteopgave.