2016

Vigtig dom i sag om forsikring og ansvar i offshore olie og gas

22. december 2016. Sø-og Handelsretten har den 15. december truffet afgørelse i en sag om forsikringsdækning af skader på Siri-platformen i den danske del af Nordsøen. Sagsøgeren, Noreco, fik medhold i at selskabet havde dækning under dets forsikring, og tilkendte selskabet i alt USD 344 mio. plus renter. Advokat Carsten Tolderlund, Windahl Sandroos & Co., er tidligere chefjurist i Noreco og giver her en kort oversigt over dommen: Dom i Sø- og Handelsretten.

Groft uforsvarligt at stille presenningstrailer med laptop-computere i industrikvarter i Hamborg

16. oktober 2016. I september 2014 bookede en IT-distributør hos en tysk fragtfører en transport af 600 stk. bærbare Toshiba-computere med en vægt på 1.826 kilo fra Tyskland til Århus. Fragtføreren viderekontraherede transporten til en dansk fragtfører, der igen overlod den til en tysk underfragtfører. Der blev udstedt CMR-fragtbrev for transporten, hvoraf fremgik, at transporten omfattede ”COMPUTER EQUIPM”. Computerne blev stjålet fra traileren, og ansvarsspørgsmålet blev indbragt for Sø- og Handelsretten. soe-og-handelsrettens-dom-af-11-oktober-2016

Regeringens lovkatalog inden for energi

12. oktober 2016. Vi har samlet regeringens 9 lov-initiativer for det kommende folketingsår. Kataloget indeholder ikke de helt store tiltag, men omfatter dog bl.a. ændringer inden for offshore vind samt beslutninger om pristilskuddet til Kriegers Flak-havmølleparken. Se vores notat her: Lovkatalog – energi, forsyning og klima 2016-17.

Seminar om produktansvar inden for shipping og offshore

6. september 2016. Windahl Sandroos & Co. afholder et seminar den 25. oktober 2016 vedr. produktansvar inden for shipping og offshore olie og gas. Arrangementet er en del af Danish Maritime Days, der hvert år tiltrækker tusindvis af aktører inden for de to brancher. Alle er velkomne til seminaret. Invitation og andre detaljer kan ses på arrangementets hjemmeside.

To nye advokater i WSCO – Invitation til reception

26. august 2016. To nye advokater i Windahl Sandroos & Co. Vores hold af advokater vokser, og vi kan 1. september 2016 byde advokaterne Frederik M. S. Barfod og Carsten Tolderlund velkommen. De to erfarne advokater vil yderligere styrke firmaets specialer, især inden for energi og offshore samt entreprise og forsikring. WSCO – Invitation.

Kasseret skønserklæring kan heller ikke fremlægges som en ensidigt indhentet erklæring

5. september 2016. Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har i en utrykt afgørelse den 15. januar 2016 afgjort, at en kasseret skønserklæring ”ikke under nogen form kan fremlægges som bilag i [voldgifts]sagen”. Se vore kommentarer her: Nyhedsbrev – Kasseret skønserklæring ej fremlægges.

Skønsmands grove fejl medførte honorarfortabelse og nyt syn og skøn ved ny skønsmand

4. september 2016. Voldgiftsnævnet har i en utrykt kendelse givet en bygherre medhold i, at der skal udmeldes nyt syn og skøn ved ny skønsmand, at de foreliggende 3 skønserklæringer skal udgå af voldgiftssagen, og at skønsmanden ikke skal have honorar for arbejde i forbindelse med udarbejdelse af de 3 skønserklæringer. Læs den kommenterede afgørelse: Nyhedsbrev – Skønserklæring kasseres.

Ny Sø- og Handelsretsdom:  Transportudbud førte til brug af presenningstrailer til tobakstransport – Spørgsmål om ansvar for opskæring af trailer

4. juli 2016. Sø- og Handelsretten har taget stilling i en sag til et spørgsmål om, hvilken betydning kundens krav vedrørende transportens udførelse, herunder hensynet til prisbillig fragt, skal tillægges ved vurdering af, om et ansvar foreligger. Sø- og Handelsretsdom af 13. juni 2016

Gå hjem-møde inden for olie og shipping

30. maj 2016. Windahl Sandroos & Co. afholder den 16. juni 2016 kl. 16.00 et mini-seminar med advokaterne Mark O’Neil, Reed Smith, London, samt Øyvind Olimstad, Selmer, Oslo. Emnerne er reders adgang til ansvarsbegrænsning samt unitisering af Johan Sverdrup-feltet. Deltagelse er gratis men tilmelding nødvendig. Se denne invitation med flere detaljer: WSCO Seminar 16 June 2016.

“Max Mols” Motorhavari

29. april 2016. Motorhavari på færge ikke dækket under all risk forsikring. Sø- og Handelsretten har ved dom af 19 april 2016 afgjort endnu en omfattende og indviklet sag udelukkende ved brug af bevisbyrdereglerne. Max Mols motorhavari

Ny Sø- og Handelsretsdom: CMR-transport af friske bær anset for afsluttet inden skade på bærrene indtrådte.

17. april 2016. Dommen tager stilling i en sag vedrørende den tilbagevendende problemstilling om, hvornår levering af en CMR-transport kan anses for sket. CMR-transport af friske bær anset for afsluttet, inden skade på bærrene indtrådte.

Vedståelsesfrist i entrepriseudbud anerkendt

7. april 2016. Udbyder havde i et udbud angivet, at han var berettiget til at se bort fra tilbud med forbehold, og at han endog var forpligtet til at se bort fra tilbud med forbehold for ”grundlæggende” elementer i udbudsmaterialet. Udbyder afviste indledningsvist det billigste tilbud, fordi vedståelsesfristen i tilbuddet var formuleret som ”30 dage eller i overensstemmelse med udbudsbetingelserne”, men omgjorde efter at have modtaget tilbudsgivers advokats klage afgørelsen og tildelte opgaven til tilbudsgiver. Se Vedståelsesfrist i entrepriseudbud.

Tildeling af offshore olie- og gaslicenser i den danske 7. runde

6. april 2016. Energi-, forsynings- og klimaministeren har formelt tildelt 16 tilladelser til 12 selskaber for efterforskning og produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Energistyrelsens pressemeddelse og tilhørende dokumenter kan ses her.

Oil & Gas Regulation 2016

15. marts 2016. Windahl Sandroos & Co. bidrager til de danske og grønlandske kapitler i “The International Comparative Guide to Oil and Gas Regulation 2016”. Kapitlerne kan læses her: O&G16_Chapter-21_Greenland.  O&G16_Chapter-17_Denmark.

Reception hos Windahl Sandroos & Co.

Torsdag den 17. marts 2016 inviteres alle vore klienter, samarbejdspartnere, kolleger og venner af huset til reception hos Windahl Sandroos & Co. Vi fejrer udvidelsen af partnerkredsen i vore nye lokaler i Frederiksgade. Invitationen kan ses her: Invitation til WSCO reception 17 marts 2016. Vi glæder os til at se jer!

Dom om værneting for direkte krav imod undertransportør i Danmark

20. februar 2016. Et regreskrav direkte imod et hollandsk rederi kunne gennemføres i Danmark af en kontraherende transportør, uanset hollandsk værnetingsklausul  i undertransportaftalen. Sø- og Handelsrettens dom af 16. december 2015

Ændringer til undergrundsloven III: overdragelse, sekundært ansvar og fjernelse

14. februar 2016. Dette er den tredje og sidste briefing (på engelsk) om en række af de ændringer der blev indført i undergrundsloven i 2015. I denne gennemgår vi især de nye regler om overdragelse af tilladelser, sekundært ansvar samt fjernelse af offshoreanlæg. Se artiklen her: Changes to DK Subsoil Act III – Transfers, secondary liability and decommissioning.

“Mol Comfort” – Er en ansvarsbegrænsningsfond i Japan til hinder for retssag i Danmark ?

10. februar 2016. Efter containerskibet ”MOL Comforts” forlis blev der af rederiet og operatøren den 16. juli 2013 oprettet en 1996-globalbegrænsningsfond ved Tokyo District Court i Japan. Sø- og Handelsretten har nu ved en dom af 3. februar 2016 taget stilling til, om globalbegrænsningsfond forhindrer, at retssag kan gennemføres om ansvaret for havariet i Danmark. Mol Comfort – Er en ansvarsbegrænsningsfond i Japan til hinder for retssag i Danmark

Sø- og transportretsseminar i Aalborg den 16. marts 2016

2. februar 2016.  Royal Arctic Line A/S afholder sammen med Willis Forsikringsmæglere og Windahl Sandroos & Co. et dagsseminar for alle interesserede. Målgruppen vil være transportkøbere, speditører, flyttefirmaer, advokater, forsikringsmedarbejdere, logistikmedarbejdere, besigtigelseseksperter mm.  Sø- og transportretsseminar 16 marts 2016 Aalborg 2016 docx (1)

Ansvar for tab som følge af ”Mol Comfort”-forliset

1. februar 2016. Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt dom i en sag om spørgsmålet om en kontraherende transportørs ansvar for tab af containerforsendelser som følge af “Mol-Comfort”-forliset i det Indiske Ocean den 17. juni 2013. Forliset har givet anledning til retssager i mange lande, og Sø- og Handelsrettens dom er den første afgørelse i Danmark om ansvaret for tab af lasten ombord i skibet. Sø- og Handelsrettens dom af 18. januar 2016.

60 mio. kr. til geotermi-boringer onshore Danmark

15. januar 2016. Regeringen og et flertal i folketinget har afsat 60 mio. kr. til en geotermi-ordning i Danmark. Advokat Bo Sandroos, Windahl Sandroos & Co., har udarbejdet de konsulentrapporter der ligger til grund for ordningen. Rapporterne omhandler selve ordningen, muligheden for forsikringsdækning, samt god praksis inden for blandt andet kontrakter og myndighedskoordinering. Rapporterne kan downloades på Energistyrelsens hjemmeside.

Ændringer til undergrundsloven: beredskabsplaner og andre ændringer

4. januar 2016. Vi har udarbejdet den anden briefing (på engelsk) om en række af de ændringer der blev indført i undergrundsloven i 2015. I denne gennemgår vi de nye regler om beredskabsplaner, godkendelse af boringer, VVM samt andre ændringer. Se artiklen her: Changes to DK Subsoil Act – Preparedness plans and other changes.