2019

Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. december 2018:  CMR-fragtfører ubegrænset ansvarlig for tyveri af spillekonsoller fra ulåst bokstrailer, uanset at tidligere transporter havde været udført på samme måde

30. januar 2019. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling til et spørgsmål om, under hvilke omstændigheder afsenderen er berettiget til at forvente, at der af fragtføreren træffes særlige forholdsregler for at begrænse en risiko for tyveri. Ved Højesterets dom i den såkaldte ”Widecom-sag” (UfR 2013.1521) blev det fastslået, at tyveri-eksponerede produkter kan transporteres som ”almindeligt stykgods”, medmindre fragtføreren ”ved den konkrete aftales indgåelse burde have forstået, at det drejede sig om transport af særligt tyveritækkelige varer, som [afsenderen] ønskede gennemført under iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger”.  Sø- og Handelsrettens dom viser, at en afsenders angivelse af, forsendelsen skal “betragte[s] som tyveritækkeligt gods og transportørerne bør behandle ovenstående transport derefter” har væsentlig betydning ved stillingtagen til, om grov uagtsomhed kan anses at foreligge, hvis der bortkommer gods ved tyveri under transporten. Ordregiverens angivelse kan have den virkning, at fragtføreren burde have forstået, at transporten ønskedes gennemført under iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, selvom dette ikke fremgår af en samarbejdsaftale, og selvom der ikke tilbydes en højere pris for transporten og afsenderen ikke tidligere har givet sådanne instrukser ved transport af tilsvarende varer/produkter. CMR-fragtfører ubegrænset ansvarlig for tyveri af spillekonsoller